اگه بدی دیدین

بلافاصله از طریق فرم زیر بهم بگین خوشحال میشم

الف . میرم خودمو از دید شما چک میکنم اگه بدی منطقی بود خودمو تغییر میدم در غیر این صورت نه اگه پیشنهاد خوبی دادین در صورت امکان اجرا میکنم

اگه منو میشناسین و نمیخواین اسمتون فاش شه ناشناس با یه اسم مستعار نظر بدید بازم تکرار الف

از پیشنهاداتم استقبال می کنم بازم تکرار الف