به یه نفر گفتم انگل شناسیو افتادم گفت آخه انگل کاری داشت افتادی (پیش خودش فکر میکرد انگل یه چیز تومایه های نقاشیه دبستانه)

بعد یه روز همونو دیدم گفت دیگه چیو افتادی گفتم پاراسیتولوژی (Parasitology)

بهم گفت حق داشتی حتما خیلی سخت بوده

دیگه بهش نگفتم انگل شناسی همون پاراسیتولوژیه

چرا انقدر ظاهر قضیه رو میبینیم ما؟